Thôn là địa bàn quan trọng để phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn phụ thuộc nhiều vào chất lượng, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của ban lãnh đạ

Với ý nghĩa đó, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là cuộc vận động chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn thôn dân cư.  

Việc tiến hành bầu cử Trưởng thôn lần này nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo thôn trên địa bàn toàn xã; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bầu cử trưởng thôn phải được tiến hành dân chủ, công khai; đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy trình, tiêu chuẩn nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo được vai trò, vị trí, cơ sở pháp lý cho trưởng thôn quản lý, điều hành thật sự có hiệu quả hơn.

Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bầu cử trực tiếp là cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn. Nguyên tắc bầu cử trực tiếp đòi hỏi cử tri đại diện hộ gia đình phải tự mình bỏ lá phiếu vào hòm phiếu. Trừ trường hợp đặc biệt, cử tri không thể viết được phiếu bầu, thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người được nhờ viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri nhờ viết; Nếu vì tàn tật cử tri không thể tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu được thì nhờ người khác bỏ hộ. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành thống nhất trong toàn xã Việt Hưng vào Ngày chủ nhật, 11/9/2022.

Để góp phần làm cho cuộc bầu cử Trưởng thôn tổ chức vào ngày Chủ nhật 11/9/2022 được thành công, cử tri trên địa bàn xã Việt Hưng cần lưu ý thực hiện tốt 3 việc sau:

Một là: Mỗi cử tri cần tích cực tham gia những buổi sinh hoạt, học tập tại địa phương, theo dõi quá trình chuẩn bị bầu cử, kiểm tra danh sách cử tri, tìm hiểu địa điểm bỏ phiếu, thể thức và quy trình bỏ phiếu, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn bầu đại biểu xứng đáng vào chức danh trưởng thôn theo quy định.

Hai là: Bắt đầu từ 7 giờ sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 9  năm 2022, cử tri đại diện hộ gia đình nhắc nhở nhau sắp xếp công việc, đến điểm bỏ phiếu của thôn mình để tiến hành bầu cử sớm, đông đủ, đúng thời gian quy định của cuộc bầu cử.

Ba là: Luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh các phần tử xấu tuyên truyền xuyên tạc cuộc bầu cử, cùng chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử để góp phần làm cho cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã thành công./.

  • Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 (ngày 11/9/2022)!
  • Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025  là quyền và nghĩa vụ của công dân!
  • Ngày 11/9/2022, cử tri hăng hái bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 !
  • Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm!