Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh năm 2020

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh năm 2020

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, chủ trương, đường lối của […]

Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện  nay

Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay

Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 và Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định về:“Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung […]

Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các lớp TCLLCT-HC tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các lớp TCLLCT-HC tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các nước phát triển hiện nay đang trở thành một phương pháp hữu hiệu cho một nền giáo dục hiện đại. Chính vì vậy, trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng và cả nước nói […]

Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. […]

Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh niên, trong nhiều bài nói và bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải một cách […]

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế  của học viên các lớp trung cấp LLCT - HC tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên các lớp trung cấp LLCT - HC tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: cán bộ "là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra […]

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII được tiến hành từ ngày 01/11/2015 – 02/11/2015, Đại hội đã đề ra 03 khâu đột phá và 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020; Trường chính trị Nguyễn Văn Linh vinh dự được Đaị hội […]