Chuyển đổi số xã là gì? Chính quyền xã số là gì?

Chuyển đổi số xã là gì? Chính quyền xã số là gì?

Để hiểu rõ về khái niệm Chính quyền xã số, chúng ta nhắc lại khái niệm về Chính phủ số. Chính phủ số là bước phát triển tiếp theo của Chính phủ điện tử và bao hàm Chính phủ điện tử. Các đặc điểm chủ yếu của Chính phủ điện tử là: