Quá trình phát triển cải cách hành chính của nước ta

Quá trình phát triển cải cách hành chính của nước ta

Ngày nay, cải cách hành chính nhà nước là một vấn đề mang tính toàn cầu, tất cả các nước trên thế giới đều xem cải cách hành chính nhà nước là một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế, và ở Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước […]

Xã Việt Hưng: Nâng cao công tác Cải cách thủ tục hành chính

Xã Việt Hưng: Nâng cao công tác Cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Việt Hưng được xem là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Hoạt động CCHC cấp xã đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý […]