Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Ban Bí thư về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 16/6/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến điểm cầu 5 Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đang Online