Áp dụng phương pháp dạy học tích cực đối với các nước phát triển hiện nay đang trở thành một phương pháp hữu hiệu cho một nền giáo dục hiện đại. Chính vì vậy, trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Trong rất nhiều giải pháp đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học hiện nay thì đổi mới phương pháp giảng dạy được coi là giải pháp quan trọng hàng đầu cho giảng dạy hiện nay.

Đối với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trường đã cử giảng viên đi tập huấn phương pháp giảng dạy tích cực. Qua các lớp bồi dưỡng đã giúp giảng viên nắm vững các phương pháp từ đó có kế hoạch trong việc nghiên cứu soạn giảng để nâng cao chất lượng dạy và học, gắn giữa lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành ngay trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Mỗi giảng viên Trường Chính trị đã nhận thức đúng yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường đảng. Chính vì vậy, Lãnh đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể đã động viên mỗi người nêu cao tính tự giác, tích cực để khắc phục những khó khăn cả về phương tiện, cơ sở vật chất, tâm lý do thói quen giảng truyền thống, cách giảng cũ thầy đọc trò ghi, qua tập huấn về phương pháp quá trình đổi mới về phương pháp giảng dạy tích cực để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập.làm cho tính tương tác giữa giảng viên và học viên tốt hơn. Từ đó lấy người học làm chung tâm trong công tác đào tạo của nhà trường là uy tín chất lượng hiện nay.

Trường Chính trị tỉnh được Tỉnh Ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, đứng trước yêu cầu của tình hình mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên chất lượng đào tạo luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm. Nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị gắn với đ