Cải cách hành chính trong những năm gần đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Do vậy, cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ngày 22/2/2023 ủy ban nhân dân xã Việt Hưng tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính với những nội dung sau:

- Tuyên truyền về bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

 - Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố, chuẩn hóa.

 - Tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các cấp, đặc biệt là cấp xã để người dân, doanh nghiệp nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.

- Tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, các sáng kiến; mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC; kết quả thực hiện CCHC của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua về CCHC, các nội dung trọng tâm như: giải pháp về công tác cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; văn hóa công sở..

* Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của xã; thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trên Trang thông tin điện tử  để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và thực hiện.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua các cuộc hội nghị, tọa đàm, các lớp tập huấn, các buổi đối thoại, học tập chuyên đề.

- Tuyên truyền qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh cổ động với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

- Đưa tin, bài, mở chuyên mục, chuyên trang về công tác CCHC trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử

- Tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác 

                                         Đài truyền thanh xã