Thực hiện kế hoạch số 01/KHPH - UBND&UBMTTQ ngày 12/8/2022 của UBND và UBMTTQ xã Việt Hưng về công tác phối hợp bầu cử Trưởng thôn và Ủy viên Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 11 tháng 9 năm 2022 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp UBND xã tổ chức Bầu cử Trưởng thôn và Ủy viên Thanh tra nhân dân trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả cuộc Bầu cử trên địa bàn xã đã diễn ra thành công bầu đủ 8/8 Trưởng thôn và 9 Ủy viên Thanh tra nhân dân xã nhiệm kỳ 2022 - 2025.

          Trong quá trình triển khai, các thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phát huy vai trò của chi bộ, các đảng viên, trưởng ban công tác mặt trận thôn khi lựa chọn, dự kiến giới thiệu người ứng cử. Để tạo nguồn cán bộ thôn, trước đó, các Chi bộ đã quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ những đồng chí có triển vọng, các cá nhân được giới thiệu ứng cử đều đã có thời gian công tác, tích lũy kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện công việc ở thôn xóm. Địa bàn xã Việt Hưng có 8 thôn, tương ứng với đó là 8 tổ bầu cử. Để bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu, UBND xã đã chỉ đạo các thôn đồng loạt tổ chức bầu cử vào chủ nhật, ngày 11/9/2019 vừa qua. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền, vận động nên khi tiến hành bỏ phiếu người dân đều nhất trí cao với sự giới thiệu của Chi bộ với tỷ lệ phiếu đồng ý bình quân đạt hơn 80% trở lên, không có thôn nào phải bầu lại. 

       Bầu cử Trưởng thôn và Uỷ viên Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2025 xã Việt Hưng là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đối với toàn thể nhân dân trong cộng đồng dân cư, phát huy được tính dân chủ và bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của từng thôn trên địa bàn nói riêng và xã Việt Hưng nói chung ngày một phát triển đi lên.

Một số hình ảnh cử tri các thôn đi bầu cử Trưởng thôn và Uỷ viên thanh tra nhân dân xã Việt Hưng.