Phát huy vai trò của mình hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Việt Hưng từng bước đi vào nề nếp và hiệu quả, được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hưng xây dựng kế hoạch, phối hợp triển khai chương trình giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn các nội dung giám sát, phản biện xã hội gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm. Thời gian qua, trên cơ sở thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và chương trình giám sát với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã chủ trì thành lập đoàn giám sát, tập trung giám sát những vấn đề cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách, lợi ích của các tầng lớp nhân dân; qua giám sát, kiến nghị với Ủy ban nhân dân (UBND) và các ngành xem xét, điều chỉnh những nội dung chưa sát với tình hình thực tế. Công tác giám sát được thực hiện đúng quy trình hướng dẫn, các cuộc giám sát đều có ý kiến Đảng ủy chấp thuận, sau giám sát, Mặt trận Tổ quốc xã lập kiến nghị gửi Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp trên, đồng thời gửi kết quả giám sát đến UBND xã để UBND xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong công tác điều hành chính quyền.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Việt Hưng đã phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện giám sát theo chuyên đề riêng của từng ngành, qua đó đã xem xét, nghiên cứu giám sát văn bản, báo cáo của tổ chức Đảng, chính quyền các ngành; giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Cùng với giám sát, phản biện xã hội, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã từng bước được triển khai thực hiện đồng bộ.

Thành công của Mặt Tổ quốc xã Việt Hưng nhiệm kỳ qua là nhờ có sự lãnh đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Đảng ủy xã, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất cao giữa Ban Thường trực Mặt trận xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng cho MTTQ xã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

                                                                               Đài truyền thanh xã Việt Hưng